Master Wu Wen Wei

A brother-in-arms of Master Qian Shao Hong, he studies Xin Yi Quan with Lu An Guang, student of the legendary Master Lu Song Gao. He practises both Chen- and Yang-Style Taiji Quan with Master Chang Zheng Lin and Tui Shou (“Pushing Hands”) with Jiang Zhong Bao. He is an expert in combat and Iron Shirt Qi Gong.